Avrasya Danışmanlık
Kosgeb

Kosgeb

Yeni düzenlemeye göre 250 Kişiden az çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosu 40.000.000 (kırkmilyon TL) YTL’ yi aşmayan işletmeler KOBİ sayılmaktadır. Kobiler Kosgeb, Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Tübitak gibi çeşitli devlet desteklerinden faydalanabilmektedir.

KREDİ FAİZ DESTEĞİ
Belli dönemlerde ilan edilmektedir.
 1.KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI
PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ NEDİR ?
İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç duyulması,
KOBİ’lerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulması,
İşletmelerin proje yapabilme kapasitelerinin geliştirilmesi,
Esnek destekleme sistemine ihtiyaç duyulması.
PROGRAM VE PROJE LİMİTLERİ NASILDIR?
Program Süresi 3 yıl
Proje Süresi 6-24 ay (+12 ay)
Destek Üst Limiti 150.000 TL
Destek Oranı 1. ve 2. bölgede % 50   3. ve 4. bölgede % 60
DESTEKLENECEK PROJE KONULARI NELERDİR?

İşletmelerin; üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve bunlarla ilişkili alanlarda sunacakları projeler desteklenir.

DESTEKLENECEK PROJE GİDERLERİ NELERDİR?
Bu program kapsamında desteklenecek proje giderlerine Kurul karar verir. Ancak, arsa, bina, inşaat, tadilat, tefrişat ve benzeri, taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, haberleşme giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, enerji ve su giderleri, kira giderleri, finansman giderleri, proje ile ilişkilendirilmemiş diğer maliyetler desteklenmez.
Proje ile ilişkilendirilmiş makine-teçhizat, hammadde ve malzemeye ilişkin KOSGEB desteği, Kurul tarafından karar verilen toplam KOSGEB destek tutarının % 10 (on)’unu aşamaz. Proje kapsamında alınacak yazılım için sağlanacak KOSGEB desteği bu sınırlamaya dahil değildir.

2. TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI
PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ NEDİR?
KOBİ’lerin kendi işletmelerini geliştirmeleri ve Meslek Kuruluşları tarafından küçük ve orta ölçekli işletmelerin geliştirilmesi amacıyla daha fazla proje hazırlamalarının teşvik edilmesi,
Makro strateji dokümanlarında işaret edilen öncelikler dikkate alınarak belirlenen tematik alanlarda bölgesel ve sektörel ihtiyaçların karşılanması,
KOBİ’lerin uluslararası mevzuat ve önceliklere uyumunun sağlanması,
TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI DESTEK UNSURLARI NELERDİR?
Çağrı Esaslı Tematik Program Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı
Başvuru Yapabilecekler KOBİ’ler ve Meslek Kuruluşları Meslek Kuruluşları
Program Süresi – 3 Yıl
Proje Süresi Proje Teklif Çağrısında Belirlenir 24 Ay (+12 Ay)
Destek Oranı 1. ve 2. Bölgede % 50
3. ve 4. Bölgede % 60 1. ve 2. Bölgede %50
3. ve 4. Bölgede % 60
Destek Ödemesi Geri Ödemeli ve Geri Ödemesiz seçeneklerle Geri Ödemesiz
Destek Üst Limiti Proje Teklif Çağrısında Belirlenir 150.000 TL

Çağrı Esaslı Tematik Program Desteklenecek Proje Giderleri Nelerdir?
Personel ücretleri ve seyahat giderleri,
Makine-ekipman, yazılım ve donanım alımı veya kiralanması giderleri (azami %25),
Sarf malzemesi giderleri,
Hizmet alım giderleri,
Genel idari giderler (azami %10).

Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı Desteklenecek Proje Giderleri Nelerdir?
Kurul tarafından uygun bulunan ve aşağıda belirtilenler dışında kalan giderler destek kapsamındadır;
Bina inşaat yapımı, tadilatı, gayrimenkul alımı, makine-teçhizat, tefrişat, taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, haberleşme giderleri, finansman giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, enerji, su, kira giderleri, proje ortaklarından alınan danışmanlık ve hizmet alımı giderleri ve proje ile ilişkilendirilmemiş maliyetler.
3. İŞBİRLİĞİ – GÜÇBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI
PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ NEDİR?
KOBİ’lerin işbirliği-güçbirliği anlayışında bir araya gelerek “Ortak Sorunlara Ortak Çözümler” üretilmesi,
KOBİ’lerin tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı, finansman başta olmak üzere tek başlarına çözümünde zorlandıkları birçok soruna çözüm bulunması,
KOBİ’lerin bir araya gelerek kapasite ve rekabet gücü yüksek işletmelere dönüşmesi,
Ölçek ekonomisinden yararlanılarak kaynak tasarrufu sağlanması,
KOBİ’ler arasında ortaklık ve işbirliği kültürünün geliştirilmesi.
PROGRAM VE PROJE LİMİTLERİ NELERDİR?
Proje süresi 6-24 ay (+12 ay)
Destek Üst Limiti 250.000 TL (geri ödemesiz) 500.000 TL (geri ödemeli)
Destek Oranı 1. ve 2. bölgede % 50 3. ve 4. bölgede % 60
İŞBİRLİĞİ – GÜÇBİRLİĞİ ORTAKLIK MODELLERİ
Proje ortağı işletmelerin mevcudiyetlerini koruyarak kurulacak olan işletici kuruluşa ortak olmaları,
Proje ortağı işletmelerin bir kısmının ya da tamamının kendilerini feshederek kurulacak işletici kuruluşa ortak olmaları,
Proje ortağı işletmelerin bir kısmının kendilerini feshederek ortaklardan birinin bünyesinde birleşmesi,
Her bir ortaklık modelinde en az 5 işletmenin bir araya gelmesi şartı aranır.
DESTEKLENECEK PROJE KONULARI NEDİR?
Hammadde, ara mamul, mamul, lojistik ve diğer hizmetleri daha hızlı ve ucuz temin edebilmeleri amacıyla ortak tedarik,
Müşteri istekleri ve pazarın talebi doğrultusunda ürün ve hizmet geliştirmeleri, ürettikleri ürün ve hizmetleri yeni pazarlara sunmaları amacıyla ortak tasarım,
Ürün ve hizmet kalitelerini yükseltmek ulusal ve uluslararası pazar paylarını artırmak, marka imajı oluşturmak, uluslar arası pazarın ihtiyaçlarına cevap vermeleri amacıyla ortak pazarlama,
Ürün ve hizmet standartlarını geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuar,
Üretim ve hizmet kapasitelerini, çeşitlerini, verimliliğini ve kalitelerini artırmak amacıyla ortak imalat ve hizmet sunumu konularında sunacakları projeler desteklenir.
4. AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI
PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ NEDİR?
Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ ve girişimcilerin geliştirilmesi,
Teknolojik fikirlere sahip tekno-girişimcilerin desteklenmesi,
KOBİ’lerde Ar-Ge bilincinin yaygınlaştırılması ve Ar-Ge kapasitesinin artırılması,
Mevcut Ar-Ge desteklerinin geliştirilmesi,
İnovatif faaliyetlerin desteklenmesi,
Ar-Ge ve İnovasyon proje sonuçlarının ticarileştirilmesi ve endüstriyel uygulamasına yönelik destek mekanizmalarına ihtiyaç duyulması.

PROJE SÜRESİ NE KADARDIR?
Ar-Ge ve İnovasyon Programı için en az 12 (on iki), en çok 24 (yirmi dört) ay,
Endüstriyel Uygulama Programı için en çok 18 (on sekiz) ay,
Her iki program için de Kurul kararı ile 12 (on iki) aya kadar ek süre verilebilir.

AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI

AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI

Destek Üst Limiti (TL) DESTEK ORANI (%)
Ar-Ge ve İnovasyon Programı
İşlik Desteği İşliklerden bedel alınmaz
Kira Desteği 12.000  / 75
Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği 100.000 / 75
Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli) 200.000 / 75
Personel Gideri Desteği 100.000 / 75
Başlangıç Sermayesi Desteği 20.000 / 100
Proje Geliştirme Desteği Proje Danışmanlık Desteği 25.000 / 75
Eğitim Desteği 5.000
Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği 25.000
Proje Tanıtım Desteği 5.000
Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği 15.000
Test, Analiz, Belgelendirme Desteği 25.000
Endüstriyel Uygulama Programı
Kira Desteği 18.000 / 75
Personel Gideri Desteği 100.000 / 75
Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Gid. Desteği 150.000 / 75
Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği (Geri Ödemeli) 200.000 / 75

5. GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ NEDİR?
Ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması,
Başarılı ve sürdürülebilir işletmelerin kurulması,
Girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması,
İş Geliştirme Merkezlerinin kurulması ile girişimciliğin geliştirilmesi,
İstihdamın artırılması,
Yerel dinamiklere dayalı girişimciliğin desteklenmesi.

Girişimcilik Destek Programı 3 alt programdan oluşur:
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi
Yeni Girişimci Desteği
İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi
Minimum 60 saatlik eğitim ve atölye çalışmasından oluşan eğitim programını kapsar (girişimcilik özelliklerinin sınanması, iş fikri egzersizleri yapılması ve iş planı hazırlanması)
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri KOSGEB veya diğer kurum ve kuruluşlar (üniversite, İŞKUR, meslek kuruluşu, belediye v.b. tarafından düzenlenebilir,
Eğitimler, genel ve özel hedef grupları (gençler, kadınlar, dezavantajlı gruplar) için düzenlenir,
Eğitimlere katılanlardan ücret alınmaz.

Yeni Girişimci Desteği
Bu destekten;
Uygulamalı girişimcilik eğitimini tamamlayarak işini kuran girişimciler ve
İŞGEM girişimcileri faydalanabilir.

Yeni Girişimci Desteği Destek Unsurları Nedir?
DESTEK UNSURU   ÜST LİMİT (TL) DESTEK ORANI (%) (1. ve 2 . Bölge) DESTEK ORANI (%) (3. ve 4. Bölge)
İşletme Kuruluş Desteği Geri ödemesiz 5.000 60
(Kadın veya özürlü girişimci:70) 70
(Kadın veya özürlü girişimci:80)
Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat ve Ofis Donanım Desteği Geri ödemesiz 10.000
İşletme Giderleri Desteği Geri ödemesiz 12.000
Sabit Yatırım Desteği Geri Ödemeli 70.000

İş Geliştirme Merkezi Desteği
İş Geliştirme Merkezleri, bünyesinde barındırdığı işletmelere, işletme geliştirme danışmanlığı, uygun koşullarda iş yeri mekânı, ortak ofis ekipmanı, ofis hizmetleri gibi hizmetler sunarak işletmelerin en kırılgan oldukları ilk yıllarını sağlıklı bir şekilde aşmalarını ve büyümelerini sağlamak amacıyla kurulan ve işletilen merkezlerdir.
İşletme Geliştirme Merkezlerinin kuruluş başvurusu; belediyeler, üniversiteler, özel idareler, kalkınma birlikleri, meslek kuruluşları ve kar amacı gözetmeyen kooperatifler tarafından münferiden veya birlikte yapılabilir.
İş Geliştirme Merkezi Desteği Destek Unsurları Nelerdir?
DESTEK UNSURU   ÜST LİMİT (TL) DESTEK ORANI (%) (1. ve 2 . Bölge) DESTEK ORANI (%) (3. ve 4. Bölge)
İŞGEM Kuruluş Desteği (18 ay)
Bina tadilatı
Mobilya Donanım
İŞGEM Yönetim Geri ödemesiz 750.000

600.000
125.000
25.000 60 70
İŞGEM İşletme Desteği (36 ay)
Personel
Eğitim, Danışmanlık
Küçük tadilat Geri ödemesiz 100.000

30.000
50.000
20.000 60 70
Gelişen İşletmeler Piyasası Kobi Destek Programı
PROGRAMIN AMACI NEDİR?
Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı” ile KOBİ’lerin sermaye piyasalarından kaynak temin etmenin yanında halka açılacak işletmelere;
Önemli büyüklükte kurumsal ve kalıcı finansman kaynağına ulaşma imkanı
Ortaklarına ve yatırımcılara kendi hisse senetleri için bir piyasa yaratması,
İstikrarlı ve güven verici bir görünüm arz etmesi ve itibar artışı,
Kamuyu aydınlatma yükümlülükleri ile birlikte ortaklıklar daha şeffaf olmaları ve daha yaygın tanıtım imkanları sağlanması,
Halka açık hale gelinmesi, aile şirketi yapısından çıkıp, mülkiyet ve yönetimin ayrılmasına ve bu suretle şirketin profesyonel yöneticiler tarafından yönetilmesi
sağlanmış olacaktır.
PROGRAMIN KAPSAMI NEDİR?
Program kapsamında, KOBİ’lerin paylarının Gelişen İşletmeler Piyasası’nda işlem görmek üzere halka açılma sürecinde;
Piyasa danışmanı danışmanlık hizmet bedeli,
Bağımsız denetim hizmeti bedeli,
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kurul kaydına alma ücreti,
İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası Listesine kabul ücreti,
Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) masrafı,
Aracı kuruluşa ödenecek aracılık komisyonu
PROGRAMIN UNSURLARI, ORANI VE ÜST LİMİTİ NEDİR?
Program kapsamında sağlanan desteğin toplam üst limiti 100.000 (Yüzbin) TL olup, destek unsurlarının üst limit ve oranları aşağıda tablo halinde verilmiştir.

Destek Unsurları / Destek Ödemesi Üst Limiti (TL)  / Oranı (%)
Piyasa danışmanı danışmanlık hizmet bedeli (azami 2 yıl) 60.000 75
Bağımsız denetim hizmeti bedeli 20.000 75
SPK kurul kaydına alma ücreti
İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası Listesine kabul ücreti 10.000 100
Merkezi Kayıt Kuruluşu masrafı
Aracı kuruluşa ödenecek aracılık komisyonu 10.000 75