Avrasya Danışmanlık
Yatırım Teşvik Belgesi

Yatırım Teşvik Belgesi

Yeni Teşvik Paketi
6 Nisan 2012 tarihinde açıklanan yeni teşvik paketi 4 ana bileşenden ve gelişmişlik düzeyine göre dağılım yapılan 6 bölgeden oluşuyor. Yapılması planlanan yatırımların hangi bileşende yer aldığına, yatırımın büyüklüğüne ve yapılması planlanan bölgeye göre farklı devlet teşvikleri söz konusu. Öncelikle yeni teşvik sisteminin içerdiği 4 bileşen ve detaylı anlatımları aşağıda yer almaktadır;

Tabloda görüldüğü üzere, eski teşvik sisteminden farklı olarak “Stratejik Yatırımların Teşviki” bileşeni yatırım teşviklerine dahil edilmiştir. 2023 yılında 2 Trilyon Dolar Milli Gelir hedefleyen Türkiye, açıklanan Cumhuriyet tarihinin en yüksek orandaki yeni teşvikleri ile kararlılığını göstermiştir.
⦁ Genel Teşvik Uygulamaları
Asgari yatırım tutarını sağlayan ve teşvik edilecek yatırım konularını sağlayan tüm yatırımlarda KDV İstisnasıveGümrük Muafiyeti bölge ayrımı yapılmaksızın sağlanacaktır.
⦁ Bölgesel Teşvik Uygulamaları
Sosyo-ekonomik açıdan gelişmişlik seviyelerine göre yeni bir il bazlı bölgesel harita düzenlenmiş, desteklenecek iller 6 bölgeye ayrılmıştır.
I.Bölge: Ankara-Antalya-Bursa-Eskişehir-İstanbul-İzmir-Kocaeli-Muğla (8 İl)
II. Bölge: Adana-Aydın-Bolu-Çanakkale-Denizli-Edirne-Isparta-Kayseri-Kırklareli-Konya-Sakarya-Tekirdağ-Yalova (13 İl)
III. Bölge: Balıkesir-Bilecik-Burdur-Gaziantep-Karabük-Karaman-Manisa-Mersin-Samsun-Trabzon-Uşak-Zonguldak (12 İl)
IV. Bölge: Afyonkarahisar-Amasya-Artvin-Bartın-Çorum-Düzce-Elazığ-Erzincan-Hatay-Kastamonu-Kırıkkale-Kırşehir-Kütahya-Malatya-Nevşehir-Rize-Sivas (17 İl)
V. Bölge: Adıyaman-Aksaray-Bayburt-Çankırı-Erzurum-Giresun-Gümüşhane-Kahramanmaraş-Kilis-Niğde-Ordu-Osmaniye-Sinop-Tokat-Tunceli-Yozgat (16 İl)
VI. Bölge: Ağrı-Ardahan-Batman-Bingöl-Bitlis-Diyarbakır-Hakkari-Iğdır-Kars-Mardin-Muş-Siirt-Şanlıurfa-Şırnak-Van (15 İl)

Yeni teşvik sisteminde düzenlenen illerin bölgesel dağılımdaki yerleri, TÜİK’in daha sonra belirleyeceği değişikliklere göre yeniden düzenlenebilir şekilde sabit değil, değişkendir. Ayrıca sosyo ekonomik açıdan görece daha az gelişmiş olan 6. Bölgeye cazip destekler ve öncelik arz eden yatırımlar yeni teşvik sisteminde yer almaktadır. Eski teşvik sisteminde vergi indiriminde, sigorta primi iş veren hissesi desteğinde ve faiz desteğinde değişiklik yapılmıştır.

SSK Primi İşveren Hissesi Desteği: Yatırımınız kapsamında oluşturulacak ek istihdamda SSK Primi İşveren Hissesi Desteği ile belirlenen bölgelere göre belirli yıllar içerisinde ödeme yapılmayacaktır.
Yatırım İndirimi: Yatırım İndirimi bölgelere göre belirlenmiş kurumlar vergisi indirimi ile beraber belirli oranlarda gerçekleşir.
Kurumlar Vergisi Desteği: Yatırım İndirimine ulaşılıncaya kadar uygulanacak Kurumlar Vergisi İndirimini ifade eder.
Yatırım Yeri Tahsisi: Bölgesel olarak desteklenen yatırımınız Milli Emlak Müdürlüğü ile görüşüldüğü takdirde yatırımın yapıldığı bölgede uygun, arsa, arazi, bina ve tesis olmak üzere yapılan sözleşme çerçevesinde kullanımınız için sağlanacaktır.
Faiz Desteği: Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yatırım kredisi veren anlaşmalı bankalardan kullanacağınız yatırım kredilerinde her bölgeye göre değişkenlik gösteren yıllık indirgenmiş faiz oranını belirtir.
Gelir Vergisi Stopajı Desteği: Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında sağlanan ve istihdam için asgari ücret üzerinden hesaplanan gelir vergisi stopajı desteği yalnızca 6. Bölge için geçerli olacaktır ve 10 yıl süre ile bu destek sağlanacaktır.
Bu desteklerden yararlanacak olan bölgeler aşağıda detaylı olarak gösterilmiştir.

Büyük Ölçekli Yatırımlar
Eski teşvik sisteminde olduğu gibi teknoloji ve Ar-Ge kapasitesini artıracak ve uluslar arası arenada rekabet üstünlüğü sağlayacak büyük ölçekli yatırımlar desteklenmeye devam edilecektir. Bu yatırımların desteklendiği alanlar;
⦁ KDV istisnası
⦁ Gümrük Vergisi Muafiyeti
⦁ Vergi İndirimi
⦁ Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
⦁ Yatırım Yeri Tahsisi
Ayrıca, planlanan yatırımların 6. Bölgede yapılması durumunda asgari ücret üzerinden hesaplanan Gelir Vergisi Stopajı Desteği ve Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği sağlanacaktır. Bunun dışında, büyük ölçekli yatırımlarda bazı yatırım konularındaki asgari yatırım tutarlarının fiyatları yeni teşvik sisteminde düşürülmüştür.

⦁ Stratejik Yatırımlar
%50’den fazlası ithalatla karşılanan ara malları veya ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar stratejik yatırımlar olarak belirlenmiştir. Yeni teşvik sisteminde stratejik yatırımlar bazı kriterlere göre belirlenmiştir;
⦁ İthalat bağımlılığı yüksek ara mali veya ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar
⦁ Asgari yatırım tutarı 50 milyon TL olan
⦁ %50’den fazlası ithalatla karşılanan
⦁ Asgari %40 katma değer üreten
⦁ Üretilecek ürünle ilgili toplam ithalat değeri son 1 yıl itibariyle en az 50 milyon$ olan yatırımlar stratejik yatırım kriterleri olarak belirlenmiştir.
Stratejik yatırımların teşviki bazı desteklerde bölgeden bölgeye değişmektedir.

Ayrıca yeni teşvik sistemi ile sıralanan bazı yatırım konuları 5. Bölge desteklerinden faydalanacaktır. Bu yatırım konuları;
Otomotiv, uzay veya savunma sanayine yönelik test merkezleri
⦁ Rüzgâr tüneli, tasarım gibi yatırımlar
⦁ Belirli büyüklükte ve özellikte belirli ilaç ve savunma sanayi yatırımları
⦁ Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek ilk, orta ve lise eğitim yatırımları
⦁ Denizyolu ve demiryolu ile yük ve yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar
Madencilik yatırımları
⦁ Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde yapılacak turizm yatırımları
Not: Yukarıda anlatılan Yeni Teşvik Sistemi henüz Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmamış olup, Resmi Gazetede yayınlanmamıştır.
Yeni Teşvik Sistemiyle ilgili her türlü soru için uzmanlarımızı arayabilirsiniz.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER:
⦁ Yatırım Bilgi formu, (Hibe Danışmanlıkça hazırlanarak gönderilecektir.)
⦁ Müracaat harcı makbuzu (Hibe Danışmanlıkça Merkez Bankasına yatıracaktır.)
⦁ Beyan ve Taahhüt
⦁ İmza sirküleri, (Noter tasdikli olacaktır)
⦁ Ticaret Sicil Gazeteleri,(Kuruluş, Sermaye, Adres, unvan ve mevcut olanlar Noter tasdikli olacaktır)
⦁ Kapasite Raporu,(Tevsi ve diğer yatırımlar için gereklidir.)
⦁ İthal ve Yerli alınacak makinelerinizin listesi(Varsa Proforma faturaları ve katalogları)
⦁ Yatırım yeri Mülkse tapu, kiralık arsa için 10, bina için 5,5 yıllık noter tasdikli kira sözleşmesi,
⦁ Çevresel etki değerlendirmesi olumlu kararı veya çevresel etki değerlendirmesi gerekli değildir kararı alınması
⦁ Vergi levhası fotokopisi (Noter tasdikli olacaktır).
⦁ Şirket ortaklarının kimlik fotokopisi,
⦁ İnşaat harcaması için inşaatın toplam kapalı alanının m2 olarak verilmesi yeterlidir.
⦁ SGK borcu yok yazısı (SGK web sayfasından Hazine Müsteşarlığına verilmek üzere alınacak)
⦁ Vekâlet (Noter Tasdikli-Örneği Ektedir)